صندلی فرودگاهی پانچ کد FG18

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG18
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG18صندلی فرودگاهی پانچ FG18 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : نقره ایجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : ...جنس روکش صندلی : ندارد - نشیمن استیلظرفیت صندلی : 2 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: دو نفره، و بدون پشته برای تکیهکد FG18مبلمان اداری , میز اداری , ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG14

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG14
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG14صندلی فرودگاهی پانچ FG14 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 2 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: مناسب برای محیط های تجاری ، ساخته شده بر اساس فرم بدنکد FG14مبلمان اداری , ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG13

14 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG13
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG13صندلی فرودگاهی پانچ FG13 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : سبزجنس پایه صندلی : استیلجنس روکش صندلی : ندارد- نشیمن صندلی استیل استظرفیت صندلی : 4 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: دارای یک میز میانی و چهار نفرهکد FG13مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG12

13 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG12
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG12صندلی فرودگاهی پانچ FG12 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : استیلجنس روکش صندلی : ندارد- نشیمن صندلی استیل استظرفیت صندلی : 2 نفرهگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول: ساخته شده بر اساس فرم بدن ، دارای میز وسطکد FG12مبلمان اداری , میز اداری , ...


صندلی فرودگاهی پانچ کد FG11

13 اکتبر 2017

صندلی فرودگاهی پانچ کد FG11
admin

صندلی فرودگاهی پانچ FG11صندلی فرودگاهی پانچ FG11 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : مشکیجنس پایه صندلی : استیلجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 3 تاییگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی پانچ با شماره های گلسار تماس بگیرید.توضیح محصول : ساخته شده بر اساس فرم بدن ، دارای بخش تاشوکد FG11مبلمان اداری , میز ...


صندلی فرودگاهی کد 515

16 سپتامبر 2017

صندلی فرودگاهی کد 515
admin

صندلی فرودگاهی کد 515صندلی فرودگاهی کد 515 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : نقره ایجنس پایه صندلی : آهنابعاد صندلی:جنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 3 تاییگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 515مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت ...


صندلی فرودگاهی کد 512

16 سپتامبر 2017

صندلی فرودگاهی کد 512
admin

صندلی فرودگاهی کد 512صندلی فرودگاهی کد 512 جزو تولیدات گلسار با طراحی به روز می باشد.مشخصات محصول:رنگ بندی صندلی : نقره ایجنس پایه صندلی : آهنجنس فوم صندلی : گرمجنس روکش صندلی : چرم مصنوعیظرفیت صندلی : 3 تاییگارانتی : داردقیمت : برای اطلاع از قیمت صندلی فرودگاهی با شماره های گلسار تماس بگیرید.کد 512مبلمان اداری , میز اداری , صندلی اداری ( گلسار )برای اطلاع از قیمت میز اداری و یا خرید میز اداری ...