ابعاد استاندارد میز کنفرانس

ویژگی های میز کنفرانس

ابعاد میز کنفرانس 4 نفره

میز کنفرانس 4 نفره در اکثر موارد یک میز مربعی شکل و یا دایره ای است. این میز کنفرانس به صورت مربع به ضلع  1 متر ساخته می شود.

ابعاد میز کنفرانس 6 نفره

میز کنفرانس 6 نفره میزی مستطیل شکل و یا بیضوی است که می تواند به ابعاد 1*2 ساخته شود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد میز کنفرانس 8 نفره

میز کنفرانس 8 نفره را می توان به صورت 100 سانتی متر عرض و طول 180 تا 210 سانتی متر طراحی نمود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 8 نفره
ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 8 نفره

ابعاد میز کنفرانس 10 نفره

میز کنفرانس 10 نفره را می توان به صورت 130 عرض و طول 180 تا 300 طراحی نمود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 10 نفره
ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 10 نفره

ابعاد میز کنفرانس 12 نفره

میز کنفرانس 12 نفره را می توان به صورت 130 عرض و طول 220 تا 360 طراحی نمود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 12 نفره
ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 12 نفره

مقالات و محصولات مرتبط