ویژگی های میز کنفرانس

ابعاد میز کنفرانس ۴ نفره

میز کنفرانس ۴ نفره در اکثر موارد یک میز مربعی شکل و یا دایره ای است. این میز کنفرانس به صورت مربع به ضلع  1 متر ساخته می شود.

ابعاد میز کنفرانس ۶ نفره

میز کنفرانس ۶ نفره میزی مستطیل شکل و یا بیضوی است که می تواند به ابعاد ۱*۲ ساخته شود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد میز کنفرانس ۸ نفره

میز کنفرانس ۸ نفره را می توان به صورت ۱۰۰ سانتی متر عرض و طول ۱۸۰ تا ۲۱۰ سانتی متر طراحی نمود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 8 نفره
ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس ۸ نفره

ابعاد میز کنفرانس ۱۰ نفره

میز کنفرانس ۱۰ نفره را می توان به صورت ۱۳۰ عرض و طول ۱۸۰ تا ۳۰۰ طراحی نمود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 10 نفره
ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس ۱۰ نفره

ابعاد میز کنفرانس ۱۲ نفره

میز کنفرانس ۱۲ نفره را می توان به صورت ۱۳۰ عرض و طول ۲۲۰ تا ۳۶۰ طراحی نمود. البته عرض میز را می توان بیشتر هم در نظر گرفت.

ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس 12 نفره
ابعاد استاندارد میز کنفرانس , ابعاد میز کنفرانس ۱۲ نفره

مقالات و محصولات مرتبط